Skolēniem

 • Bērnu tiesību deklarācija

  Materiāls no www.bm.gov.lv

  1959. GADA 20. NOVEMBRA “BĒRNU TIESĪBU DEKLARĀCIJA”spēkā no 24.03.1992.

  Pasludinājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 1959.gada 20.novembrī.

 • Bērna tiesības un pienākumi

  Materiāli no www.bti.gov.lv

  Bērns

  Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Izņēmumi ir tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.