Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts
EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv
EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org
Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.lv

Projekts “Tavu iespēju “ABC”” veicinās pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latgalē

2013.gada oktobrī Izglītības un inovāciju attīstības centrs ir uzsācis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju projektu programma” projekta “Tavu iespēju “ABC”” īstenošanu.

Projekta „Tavu iespēju „ABC”” vispārējais mērķis ir veidot vienotu pilsonisku sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, tādējādi sekmējot pilsonības iegūšanu.

Projektā kopumā tiks uzrunātas un iesaistītas vairākas mērķa grupas – aptuveni 10000 mazākumtautību pārstāvji, 500 nepilsoņi, 300 pilsoņi. Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti arī vairāku projektā iesaistīto NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā 55 NVO biedri, 10 to darbinieki un 10 brīvprātīgie.

Projektu paredzēts īstenot Latgalē līdz 2015.gada janvārim kopā ar trim sadarbības partneriem no Dagdas, Krāslavas un Aglonas, Daugavpils, Ilūkstes un Jēkabpils novadiem – biedrībām: „Krāslavas rajona partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Attīstības aģentūra “Pieci”, kas savos novados veicina Latgales novadu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, iesaistot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, iedzīvotāju vietējā līmeņa problēmu risināšanā, veicina pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas attīstību.

Lai sasniegtu projekta mērķus, projektā plānots izstrādāt un izplatīt (gan elektroniski, gan papīrformā) četrus starpkultūru jauniešu avīžu „Latgales tilts” numurus; izstrādāt un izplatīt bukletu „Tavu iespēju „ABC””. Projekta ietvaros tiek plānotas projektā iesaistīto dalībnieku, darbinieku, biedru, dibinātāju un brīvprātīgo apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Tādējādi, īstenojot projektu, tiek plānots sasniegt vairākus rezultātus – palielināsies to cilvēku īpatsvars Latvijā, kas, formāli un neformāli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu. Tiks aktivizētas NVO reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināta labdarība, brīvprātīgo darbs, aktivizēta pašvaldību, NVO un plašsaziņas līdzekļu sadarbība, lai popularizētu veiksmīgu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību ar to saistītajos procesos, minot reālus piemērus, paplašinātas vidusskolas vecuma jauniešu zināšanas un prasmes un veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalība pilsoniskajā sabiedrībā, ko veicinās projekta aktivitātes un projektā izveidotie materiāli – 4 avīžu „Latgales tilts” numuri un buklets „Tavu iespēju „ABC””. Savukārt Bukleta „Tavu iespēju „ABC”” izdošana, izplatīšana un popularizēšana paaugstinās un veicinās iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesos novadu līmenī. Nodrošinās metodisko un labo piemēru norādījumu ieviešanu aktīvai pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai notiekošajos procesos valstī, kā arī nodrošinās mazākumtautību pārstāvjiem, iedzīvotājiem pieejamību saprotamai informācijai un komunikācijai pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai politikas veidošanā.

Projekta darbības rezultātā izveidosies un attīstīsies vide ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai. Veicināta NVO darbinieku uz rezultātu orientētu rīcībspējas (kapacitātes) uzlabošana, veicināta cilvēku iesaistīšanās NVO, atbalstīta inovatīvu sabiedrisko organizāciju rašanās un attīstība. Projekta kopējās izmaksas ir 32984,35 lati.
Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” uzsāka savu darbību 2008.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, kā arī sekmēt mūžizglītības attīstību.

Papildu informācija:

  • Silva Kucina
  • projekta “Tavu iespēju “ABC”” vadītāja
  • Tālrunis: 29547925, e-pasts: info@iiac.lv

Projektu finansiāli atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Par šīs informācijas saturu atbild Izglītības un inovāciju attīstības centrs.

EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.lv

The Project “Your Opportunity “ABC”

In October 2013, the society “Education and Innovation Development Centre” launched the project “Your Opportunity ABC” in the framework of the “NGO Project Measure”, a sub-programme of the EEA Grants 2009-2014 programme “NGO Fund”.

The main aim of “Your Opportunity “ABC”” is to build a cohesive civil society, promoting intercultural dialogue and integration of national minorities, strengthening human rights and democracy, encouraging innovative ways of learning the Latvian language, which will facilitate acquisition of citizenship.

The project is addressing and involving several target groups, about 10 000 representatives of minorities, 500 non-citizens, and 300 citizens. Implementation of the project activities will bring together a number of NGOs which represent rights and interests of the above-mentioned groups, among them 55 members and 10 employees of NGO, as well as 10 volunteers.

Society “Education and Innovation Development Centre” will be realizing the project in Latgale till January 2015 in cooperation with three partners, NGO “Kraslava district partnership”, NGO “Daugavpils and Ilukste district partnership “Neighbors”” and Agency of development ”Pieci”, representing inhabitants of Dagda, Kraslava, Aglona, Daugavpils, Ilūkste, and Jēkabpils districts, they promote sustainable social and economic development of Latgale region by involving regional governments, non-governmental organizations, and businesses in solving problems of inhabitants on the local level, and advance development of civil society and democracy.

In order to achieve the project aims, it is planned to develop, publish and distribute four issues of intercultural newspaper “Latgale Bridge” for youth in both electronic and printed format; develop and distribute the booklet “Your Opportunity “ABC””. The project comprises training seminars and courses for the involved in the project target group, project staff, employees of participating organizations and associations, project stakeholders, founders, and volunteer, exchange of experience, information and publicity activities.
It is expected that the project activities and its published materials will help achieve a range of results: the number of those people in Latvia who are striving, in their official work place and personally, for their own and their country’s wellbeing, will multiply and their social capital will increase. The true potential of NGOs in mobilizing social activity of people will be enhanced; charity and volunteering will further develop; cooperation between local authorities, NGOs and mass media in disseminating achievements of civil society and active participation of people in everything that concerns them will be activate; competency and social skills of secondary school students will extend; inhabitants who are liable to the risk of social exclusion, will more actively participate in the life of civil society. All the above will be achieved with of the help of project activities and published materials: four issues of intercultural newspaper “Latgale Bridge” for youth and the booklet “Your Opportunity “ABC””.

In its turn, development, publication and distribution of the “Your Opportunity “ABC”” brooklet is expected to make participation of individuals, informal groups, and social organizations in the political life on the local level more efficient. The booklet will give its readers methodology of active participation in the processes that are taking place in the country and provide good examples of it. It will also give an easy access to comprehensive information and provide a communication platform to representatives of ethnic minorities and noncitizens, which are crucial for effective participation of civil society in political life.

As an outcome of the project realization, the setting for sustainable and result-oriented activity of NGOs will have been established and strengthened. Efficiency and expertise of NGO workers will have increased; inhabitants will be more involved in the activities of NGOs; innovative non-governmental organizations will have been initiated, and their developments have received support. The overall project cost is LVL 32984.35 (EUR 46932.50).

Society “Education and Innovation Development Centre” (the acronym of the Society in Latvian is „IIAC”) was founded in 2008.The main goals of the Society are to improve the availability of educational resources and services to all social strata, but especially to people at risk of poverty and social exclusion; to advance development of education and innovation in the spheres of education, science, culture and health, and environmental protection in conformity with the uniform state policy and strategy; to promote development of lifelong learning.

Additional information:

  • Silva Kucina
  • Manager of the project “Your Opportunity “ABC””
  • Phone: 29547925, e-mail: info@iiac.lv

The project is financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway, and the Latvian State. It is funded by the EEA Financial Mechanism and the Latvian State. Society “Education and Innovation Development Centre” is responsible for this publication.

EEA Grants website in Latvia: www.eeagrants.lv 
EEA Grants official website: www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org
Society Integration Foundation (SIF) website: www.sif.lv

Проект”Азбука” ваших возможностей” будет способствовать развитию гражданского общества в Латгалии.

В октябре 2013 года Центр Образования и развития инноваций начал реализацию проекта “Азбука” ваших возможностей” в рамках программы Финансового инструмента европейской экономической зоны периода 2009- 2014 года программы «фонд НГО» подпраграммы « Программы проектов негосударственных организаций».

Общая цель проекта “Азбука” ваших возможностей” заключается в создании сплочённого гражданского общества, способствуя  межкультурному диалогу, интеграции национальных меньшинств, включая укрепление демократии и прав человека, способствуя инновативному освоению латышского языка, , таким образом, способствуя получению гражданства.

В целом в проекте в общей сложности, будут вовлечены многие целевые группы – около 10000 представителей национальных меньшинств, 500 неграждан, 300 граждан. В реализацию проекта будут вовлечены и многие общественные организации, которые представляют интересы и права вышеуказанных групп населения, в том числе 55 членов негосударственных организаций, 10 из них участники этих организаций и 10 добровольцев.

Осуществление проекта предусмотрено в Латгалии до января 2015 в сотрудничестве с тремя партнёрами – обществами «Krāslavas rajona partnerība”, ”Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”,  Агентурой по развитию „Pieci”, которые в своих регионах способствуют долгосрочному социально-экономическому развитию Латгальского региона, вовлекая самоуправления, негосударственные организации и предпринимателей, в решение проблем жителей на местном уровне, способствуют развитию гражданского общества и демократии.

Для достижения целей проекта, в рамках проекта планируется разработать и распространить (и в электронном, и бумажном формате) четыре номера межкультутной молодёжной газеты « Латгальский мост» ; разработать и распространить буклет „”Азбука” ваших возможностей”. В рамках проекта запланировано обучение участников, работников, членов, основателей и добровольцев, мероприятия по обмену опытом, информационные и рекламные мероприятия.

Таким образом, реализуя проект, предполагается достижение многих результатов – увеличится количество тех людей в Латвии, которые формально и неформально сотрудничая на благо общества и собственного блага, увеличивают социальный капитал. Будут активизированы негосударственные организации в предоставление и  расширение реальных возможностей для общественных активностей, добровольного труда, способствования благотворительности, активизирование сотрудничества самоуправлений, негосударственных организаций и средств массовой информации, с целью популяризации успешного гражданского общества и участие в соответствующих процессах, упоминая положительные примеры. Улучшены знания и умения молодых людей школьного возраста  и активизировано гражданское соучастие жителей, подверженных риску социальной отверженности. Всему этому будут способствовать активности в рамках проекта и изданные материалы проекта – 4 номера газеты « Латгальский мост» и буклет„”Азбука” ваших возможностей”. В свою очередь, издание, распространение и популяризация  буклета„”Азбука” ваших возможностей”, будет способствовать эффективности соучастия в политических процессах на уровне самоуправлений жителей, неформальных групп и общественных организаций. Результаты проекта обеспечат доступность понятной информации и коммуникации для представителей национальных меньшинств, жителей  эффективного соучастие формирования политики.

В результате реализации проекта будет создана среда деятельности  негосударственных организаций, ориентированной на дальнейшее долгосрочное развитие и достижение результатов.

Будет улучшен и ориентирован на достижение результата потенциал работников негосударственных организаций, будут созданы условия по  способствованию  вовлечения населения в негосударственные организации, поддержка появления и развития инновационных  негосударственных организаций.
 «Центр развития образования и инновационный» начал свою деятельность в 2008 году. Его основная цель – улучшить доступ ресурсов образования  и услуг  для людей из всех слоёв общества, но особеннодля людей, подверженных риску социальной изоляции и нищеты, способствовать образования и развитиюинноваций в области образования, науки, культуры и здравоохранения, области охраны окружающей среды, в соответствие единой национальной политикой и стратегией, а также содействовать развитию непрерывного образования.

Дополнительная информация:
Силва Куцина
Руководитель проекта”Азбука” ваших возможностей”
Телефон: 29547925, e-mail: info@iiac.lv

Проект финансово поддерживается Исландией, Лихтенштейном и Норвегией и Латвийским государством. Программа финансируется финансовым инструментом ЕЭЗ и Латвийского государства. За содержание этой информации ответственность несёт Центр образованияи развития инноваций.

Домашняя страница Финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.lv
Официальный сайт Финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
Веб-сайт Фонда интеграции общества: www.sif.lv