Projekts "Hallo, Latvija – 2014!"

Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs”.

Projekta vispārīgais mērķis ir:

• Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā – atvieglojot viņiem piekļuvi kvalitatīviem atbalsta, adaptācijas pakalpojumiem Latvijā un arī pirms ieceļošanas, kā arī nodrošinot iespējas pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē.

Projekta specifiskais mērķis ir:

• Sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā un pirms ieceļošanas, īstenojot informatīvus un konsultāciju pasākumus, īpaši mazaizsargātām mērķgrupām no lauku rajoniem, kā arī organizējot sabiedrību saliedējošus pasākumus, kuros piedalās trešo valstu valstspiederīgie un vietējie iedzīvotāji.

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada aprīlis – 2014.gada 30. jūnijs.
Projekta darbības vieta: Latvija, Latvijas novadi, ārvalstis.
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas: 57715,50 EUR.

Projekta mērķauditorija:

Galvenā mērķa grupa ir tādu valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī bezvalstnieki (turpmāk – trešo valstu pilsoņi), kuri Latvijā ieradušies pēdējo piecu gadu laikā un likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, kā arī, lai veicinātu trešo valstu pilsoņu naturalizācijas procesu, – trešo valstu pilsoņi, kas Latvijas Republikā likumīgi uzturas vairāk nekā piecus gadus; trešo valstu pilsoņi, kas ieguvuši likumīgas tiesības ieceļot Latvijas Republikā, lai pirms ieceļošanas tiem nodrošinātu integrācijas pakalpojumus.
Projekta rezultāti (galvenās aktivitātes):

• sagatavotas, izdotas jaunas 3 informatīvas avīzes Trešo valstu valstspiederīgo informēšanai par Latviju, integrēšanai sabiedrībā, avīzes izplatītas un popularizētas mērķauditorijai visā Latvijā, ārpus Latvijas – LR vēstniecībās;
• pilnveidota, paplašināta ar e-vides pakalpojumiem, popularizēta mājaslapa www.hallolatvia.lv;
īstenots informatīvu pasākumu cikls „Info ekspresis” trešo valstu pilsoņiem par pilsonisko līdzdalību un interešu aizstāvību;
• īstenoti atbalsta pasākumi trešo valstu valstspiederīgajiem (konsultāciju, apmācību nodrošināšana e-vidē); nodrošināta atgriezeniskā saikne ar aktivitāšu dalībniekiem, mērķauditoriju.


Kontaktpersona: Silva Kucina
e-pasts: info@iiac.lv, info@hallolatvia.lv
tālr.: +371 29547925