Jaunieši izgudro savu «delta – plānu»!

Biedrība «Izglītības un inovāciju attīstības centrs» sāk realizēt programmas «Jaunatne darbībā» jauniešu iniciatīvu projektu «Delta — plāns». Biedrības inicitīvas grupas jauniešus uztrauc situācija darba tirgū, bezdarbs, pieejamā, taču nepilnīgā informācija par darba tirgū pieprasītajām profesijām un izglītības apguves ceļiem, kas izraisa apjukumu, nenoteiktību vidusskolu beidzēju vidū. Bieži jauniešiem, nav pietiekamas izpratnes par šī brīža tautsaimniecībā nozīmīgākajām tehnisko nozaru profesijām, kas var nodrošināt skolu beidzējus ar interesantu, stabilu un labi atalgotu darbu tepat Latvijā.

Tādēļ biedrības jauniešu grupa, apzinoties reālo situāciju, «izgudroja» savu «delta-plānu» un nolēma organizēt virkni inovatīvu, saistošu un radošu pasākumu, kas gan biedrības jauniešiem, gan projektā iesaistītajiem jauniešiem palīdzētu izprast reālo situāciju darba tirgū, nekļūdīgi izvēlēties profesijas, kas ir vispieprasītākās, labāk atalgotās ne vien šī brīža ekonomiskajā situācijā, bet arī ilgtermiņā.

Biedrības jauniešu grupa, uzsākot projektu, veiks jauniešu atlasi dalībai projektā. Plašāka informācija (informatīvā lapa un pieteikuma anketa) par iespēju darboties projektā būs pieejama mājaslapā www.iiac.lv. Īpaši tiek aicināti jaunieši no visām Daugavpils vidusskolām, kā arī Daugavpils vakarskolas jaunieši. Dalībai projektā tiks atlasīti 20 motivētākie jaunieši, kas vēlēsies ne vien iegūt jaunus domubiedrus un draugus, bet arī darbojoties projektā kļūt par citu jauniešu konsultantiem-multiplikatoriem. Biedrības jauniešu grupa kopā ar projektā iesaistītajiem jauniešiem noskaidros jauniešu vēlmes un vajadzības, apspriedīs projekta aktivitāšu saturu un gaitu, precizēs projekta darba plānu, sadalīs pienākumus projektā.

Lai realizētu projektu „Delta – plāns”, jaunieši uzrunās un iesaistīs projektā karjeras konsultantu, IT speciālistu, Daugavpils veiksmīgāko uzņēmumu pārstāvjus, lai ar to palīdzību iepazītu vietējā darba tirgus specifiku, uzzinātu par aktualitātēm informācijas tehnoloģiju pasaulē, un tādējādi varētu veiksmīgi sagatavoties mācību izpētes ekskursijām pilsētas un novada uzņēmumos, kur patstāvīgi tiks meklēta nepieciešamā informācija prezentāciju sagatavošanai par izvēlētajiem perspektīvajiem uzņēmumiem Daugavpilī un tajos pārstāvētajām profesijām.

Biedrības jaunieši organizēs seminārnodarbības, noslēguma pasākumu – konferenci pieaicinātajiem Daugavpils pilsētas un novada skolu deliģētiem jauniešiem, karjeras konsultantiem, skolu pārstāvjiem, un paveiktā darba rezultātus, kas apkopoti Power Point prezentācijās, prezentēs saviem vienaudžiem, multiplicējot iegūto informāciju Daugavpils skolu, izglītības iestāžu jauniešiem. Power Point prezentācijas būs pastāvīgi pieejamas elektroniskā veidā biedrības IIAC mājas lapā www.iiac.lv.

“Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Sagatavoja: I.Koroševska.

Daugavpils, 2013.gada 11.februāris.