Ar projekta “Tavu iespēju “ABC”” palīdzību veicināja pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latgalē.

Lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latgalē, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” no 2013.gada oktobra līdz 2015.gada februārim īstenoja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju projektu programma” projektu “Tavu iespēju “ABC””.

 Projekta „Tavu iespēju „ABC”” mērķis – veidot vienotu pilsonisku sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, tādējādi sekmējot  pilsonības iegūšanu.

 Lai sasniegtu projekta mērķus, projekta īstenošanas laikā tika izdoti un izplatīti (gan elektroniski, gan papīrformā) četri starpkultūru jauniešu avīžu „Latgales tilts” numuri gan latviešu, gan krievu valodā, kas ir lasāmi vietnē: https://www.iiac.lv/avizes,  kā arī izdotas un izplatītas brošūras  „Tavu iespēju „ABC””, kas ir lasāmas divās valodās (latviešu un krievu) vietnē: https://www.iiac.lv/brosura.  Latviešu valodas un kultūrvēstures kursos, kas notika Daugavpilī, Daugavpils novadā un Dagdā, četrās mācību grupās tika apmācīti 60 mazākumtautību pārstāvji. Tāpat projekta ietvaros notika projektā iesaistīto dalībnieku, darbinieku, biedru, dibinātāju un brīvprātīgo apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

 Projektā kopumā tika uzrunātas un iesaistītas projekta mērķa grupas – aptuveni 10000 mazākumtautību pārstāvji, 500 nepilsoņi, 300 pilsoņi. Projekta aktivitāšu īstenošanā tika iesaistīti arī projekta sadarbības partneri – 3 NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā 55 NVO biedri, 10 to darbinieki un 10 brīvprātīgie.

 Projekts tika realizēts ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas un Latvijas valsts atbalstu no 2013.gada oktobra līdz 2015.gada februārim. Projekts ir īstenots sadarbībā ar trim partneriem no Dagdas, Krāslavas un Aglonas, Daugavpils, Ilūkstes un Jēkabpils novadiem – biedrībām: „Krāslavas rajona partnerība”,  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Attīstības aģentūra “Pieci”, kas savos novados veicina Latgales novadu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, iesaistot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, iedzīvotāju vietējā līmeņa problēmu risināšanā, veicina pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas attīstību.

 Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” uzsāka savu darbību 2008.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, kā arī sekmēt mūžizglītības attīstību.

 Informāciju sagatavoja biedrība “Izglītības un inovāciju attīstības centrs”.


Papildu informācija: info@iiac.lv

Projektu finansiāli atbalstīja Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Par šīs informācijas saturu atbild Izglītības un inovāciju attīstības centrs.

EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.gov.lv