Aktualitātes

  • Jauniešu ieguldījums „Latgales tilta” veidošanā

    No 2013. gada 2. decembra 10 jaunieši kā brīvprātīgie aktīvi iesaistījušies projekta „Tavu iespēju ABC” realizēšanā.Brīvprātīgie jaunieši piedalās četru jauniešu starpkultūru avīžu numuru veidošanā, ievērojot līdztiesības, cilvēktiesību un dažādības principus, vēršoties pret naida runas, rasisma un diskriminācijas izpausmēm sabiedrībā. Viņi aktīvi komunicē (elektroniski un skaipā) ar jauniešiem, kuri piedāvā savus rakstus jauniešu starpkultūru avīzei, kā arī palīdz avīžu redaktoram organizēt rakstu iesniegšanas procesu, atlasot veiksmīgākos, interesantākos un aktuālākos rakstus.

  • Projekts “Tavu iespēju “ABC”” veicinās pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latgalē

    2013.gada oktobrī Izglītības un inovāciju attīstības centrs ir uzsācis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju projektu programma” projekta “Tavu iespēju “ABC”” īstenošanu.

    Projekta „Tavu iespēju „ABC”” vispārējais mērķis ir veidot vienotu pilsonisku sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, tādējādi sekmējot pilsonības iegūšanu.